Yehova Rafa – Domnul care te vindecă

INTRO: Când am fost în misiune în Filipine am avut ocazia să văd și să tratez împreună cu echipa un om grav bolnav, din cap până în picioare plin de bube. Această imagine m-a impresionat. Parcă l-am văzut pe Iov. Biblia ne prezintă o situație similară în care se află poporul lui Dumnezeu.

Dar să privim la un eveniment biblic să vedem cum se descoperă Domnul:

   • Exod 15:23 – 26 Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” Moise a strigat către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

Poporul lui Dumnezeu este bolnav, grav bolnav

   • Isaia 1:4-6 Ah, națiune păcătoasă, popor împovărat cu nelegiuire, sămânță de făcători de rău, copii corupători; ei au părăsit pe DOMNUL, l-au provocat pe Cel Sfânt al lui Israel la mânie, au plecat întorcându-și spatele. De ce să mai fiți loviți? Vă veți răzvrăti tot mai mult; tot capul este bolnav și toată inima leșinată. Din talpa piciorului până la cap nu este sănătate în el; ci răni și vânătăi și răni ce putrezesc; ele nu au fost închise, nici legate, nici înmuiate cu untdelemn.

Nu este vindecare

   • Ieremia 8:22 Nu este balsam în Galaad? Nu este un doctor acolo? De ce atunci, nu se face vindecare fiicei poporului meu?
   1. Ieremi 6:19 Nu au ascultat Cuvintele Domnului, legea Lui
    1. Jer 7:23  Ci iată porunca pe care le-am dat-o: „Ascultați glasul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul Meu; umblați pe toate căile pe cari vi le-am poruncit, ca să fiți fericiți.” Jer 7:24  Dar ei n’au ascultat, și n’au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi și n’au mers înainte.
   2. Ieremi 6:17 Au respins pe paznicii puși să vestească sunetul trâmbiței
    1. Psa 89:15  Ferice de poporul, care cunoaște sunetul trîmbiței, care umblă în lumina Feței Tale, Doamne!
    2. “Dar ei nu M-au ascultat, n’au luat aminte; și-au înțepenit gîtul, și au făcut mai rău de cît părinții lor. Și chiar dacă le vei spune toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta; și dacă vei striga la ei, nu-ți vor răspunde. De aceea, spune-le: „Acesta este poporul care n’ascultă glasul Domnului, Dumnezeului său, și care nu vrea să ia învățătură; s’a dus adevărul, a fugit din gura lor.””  Jer 7:26-28
   3. 2 Cronici 36:16 Dar ei au batjocorit pe mesagerii lui Dumnezeu și au disprețuit cuvintele lui și au înșelat pe profeții lui, până când furia DOMNULUI a izbucnit împotriva poporului său și nu a mai fost nicio vindecare.
    • Matei 23:37 Ierusalime , Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut!
   • Proverbe 29:1 Cel care, fiind deseori mustrat, își înțepenește gâtul, va fi nimicit dintr-o dată și fără remediu.
   • Apocalipsa 3:19 Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te!
   • Ieremia 6:15 Au fost ei rușinați că au comis urâciune? Nu, nu au fost deloc rușinați, nici nu puteau să roșească; de aceea ei vor cădea printre cei care cad; la timpul când îi cercetez vor fi doborâți, spune DOMNUL.
   • Ieremia 30:15 De ce strigi pentru nenorocirea ta? Tristețea ta este fără vindecare din cauza mulțimii nelegiuirilor tale; ți-am făcut aceste lucruri pentru că păcatele tale s-au înmulțit.
   • Ieremia 6:21 De aceea astfel spune DOMNUL: Iată, voi pune pietre de poticnire înaintea acestui popor, și părinții și fiii împreună vor cădea peste ele; vecinul și prietenul lui vor pieri.
   • Matei 13:15 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.
   • Matei 6:23-24 Cel mai mare întuneric ce poate exista este să numești întunericul, lumină și lumina, întuneric.
   • Isa 5:20  Vai de cei ce numesc răul bine, și binele rău, cari spun că întunerecul este lumină, și lumina întunerec, cari dau amărăciunea în loc de dulceață, și dulceața în loc de amărăciune!
   •  Motivul pentru care nu este vindecare este încăpățânarea. Hula împotriva Duhului Sfânt. Refuzul de a-l lăsa pe doctor să-și facă lucrarea de vindecare.

Falsa vindecare

   • Ieremia 6:14 Ei au vindecat de asemenea vătămarea fiicei poporului meu cu ușurătate, spunând: Pace, pace; când nu este pace.
   • Când există o problemă Domnul nu vrea să o rezolvăm prin negarea ei ci prin recunoașterea ei.
   • Ieremia 46:11 Urcă-te în Galaad și ia balsam, fecioară, fiica Egiptului; în zadar vei folosi multe medicamente, fiindcă nu vei fi vindecată.
    • Omorârea conștiinței – Negarea problemei – o pace falsă
    • Omorârea celui care îți spune realitatea – omoară pe slujitorii și prorocii trimiși
   • Ieremia 8:15 Am căutat pacea, dar nimic bun nu a venit; și am căutat un timp de sănătate dar, iată, tulburare.

Adevărata vindecare

   • Ieremia 30:13 Nu este nimeni să pledeze cauza ta, pentru a-ți lega rana; nu ai medicamente vindecătoare.
    • Legarea răni și vindecarea este adusă de pledarea pentru cineva – mijlocirea
    • Lepădarea soluției, înseamnă lepădarea lui Hristos
   • Ieremia 30:17 Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile’, zice Domnul. ‘Căci ei te numesc: «Cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă».
    • Lui Dumnezeu îi pasă. Hristos a venit pentru a aduce vindecare
   • Ieremia 33:6 Iată, îi voi aduce sănătate și vindecare, și îi voi vindeca și le voi descoperi abundența păcii și adevărului.
    • Abundența păcii, nu pacea pe care o dă lumea, pacea în nelegiuire
   • Ezechiel 47:12 Dar, lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din Sfântul Locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor, ca leac.”

Condiția

   • Exod 15:26 El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”
   • Psalmii 41:4 Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta!”
   • Psalmii 103:3 El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale;
   • Psalmii 147:3 El vindecă pe cei cu inima frântă și le leagă rănile.
   • Isaia 61:1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război, izbăvirea;
   • Ieremia 6:16 Astfel spune DOMNUL: Stați pe căi și vedeți și întrebați de cărările cele vechi, unde este calea bună; și umblați în ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au spus: Refuzăm să umblăm în ea.

 

Ieremia 51:9 Am căutat să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat; părăsiți-l și să mergem fiecare în țara sa, pentru că judecata lui ajunge până la cer și este înălțată până la ceruri.

About Ancora Sufletului - Speranța

Librăria este închisă sâmbăta, de la apus la apus. Reveniți mai târziu!